Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободна позиция за длъжността личен охранител

сряда, 25 Април, 2018 - 11:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувано обявление, че Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на единадесет длъжности на срочно нает служител: личен охранител (AST 3) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.

Договорите ще бъдат сключени за неопределено време. Назначението е на степен AST 3, първа стъпка, с основна месечна заплата от 3 677,17 EUR.

Личните охранители ще имат за задача под ръководството на началника на Отдела за охрана на Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност да осигурят управлението и извършването на всички съответни действия, свързани с личната охрана на председателя на Европейския парламент в трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и по време на пътуванията му в чужбина. Успешно преминалите процедурата за подбор кандидати може да бъдат натоварени също така с лична охрана на определени личности в трите места на работа.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да се ползва с пълни граждански права;
  • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения;
  • да отговаря на условията за физическа годност, необходими за изпълнение на служебните му задължения. В рамките на понятието „физическа годност“ се включва и психическата годност. Като се има предвид естеството на длъжността на личния охранител (длъжност, свързана със сигурността, бдителността и с определен риск), условията за физическа годност включват също добър слух и добро зрение, включително за различаване на цветове.

Процедурата е организирана по документи и с изпити.

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на обявлението за наемане на работа и публикуван в пълния текст на обявлението (5.74 MB, PDF).

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени само с препоръчана поща най-късно до 25 май 2018 г. (доказателство е пощенският печат), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité Sélection des talents
Procédure de sélection PE/197/S
(референтният номер на процедурата по подбор трябва да бъде посочен)
BMT 08 A 038
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за подбор на таланти няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № РЕ/197/S - личен охранител (AST 3) (5.74 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 28 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на единадесет длъжности на“

да се чете:

„Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжности на“

Страница 2, дял А: 1. Общи положения, първи абзац:

вместо:

„Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на единадесет длъжности на срочно нает служител: личен охранител (1) (AST 3) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.“

да се чете:

„Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на длъжности на срочно нает служител: личен охранител (AST 3) (1) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.