Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси езикови асистенти

office work
четвъртък, 21 Април, 2022 - 10:11
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за езикови асистенти за следните езици: естонски (ET), хърватски (HR), италиански (IT), нидерландски (NL), полски (PL), португалски (PT).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „езикови асистенти“ (функционална група AST 1).

Езиковите асистенти ще работят в многоезична среда и ще изпълняват разнообразни задължения, които могат да включват:

  • Подпомагане на лингвистите, преводачите и/или юрист-лингвистите при превода, редактирането и финализирането на текстове;
  • Подготвяне на документи на езика на екипа, извършване на терминологични проучвания, предварително и последващо обработване на текстовете с цел привеждането им в съответствие със стандарти за качество във връзка с формалните елементи, техническите характеристики и формата;
  • Подпомагане на лингвистите, преводачите и/или юрист-лингвистите при използването на ИТ инструменти;
  • Подпомагане на провеждането на практическо и вътрешно обучение, интегрирането на нови колеги, подкрепа при разработването и изпитването на ИТ инструменти;
  • Осигуряване на управлението на документите: обработване на искания, получени по телефона или електронната поща, управление и обработване на заявки за превод, проследяване и архивиране на документите и кореспонденцията, изпращане на информация и документация на преводачите на свободна практика, осъществяване на контакти с вътрешни и външни клиенти;
  • Управление на езиковата информация и документация: извършване на търсене на правни и други референтни документи, заглавия, текстове и/или образци в базите данни;
  • Поддържане на актуализирани преводачески памети по теми в сътрудничество с преводачите или с юрист-лингвистите.

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи и условия за допустимост, изброени по-долу.

За да отговарят на условията, кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате трябва да имате EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до Европейската служба за подбор на персонал.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал до 24 май 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Онлайн формулярът за кандидатстване е достъпен на 24-те официални езика на ЕС. Кандидатите могат да попълнят своя формуляр за кандидатстване на всеки един от тези езици.

С валидирането на формуляра за кандидатстване кандидатите декларират, че отговарят на всички условия, посочени в раздел „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидират формуляра си за кандидатстване, кандидатите няма да могат правят повече промени в него. Тяхно задължение е да попълнят и валидират кандидатурите си до крайния срок.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST/152/22 – Езикови асистенти (AST 1) (1.19 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.