Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм“

сряда, 24 Ноември, 2021 - 13:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2022 г.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

 • Мобилност за граждани в областите на образованието, обучението и младежта
 • Дейности за младежко участие
 • DiscoverEU –Действие за приобщаване
 • Виртуален обмен във висшето образование и младежта

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество между организации и институции:

Партньорства с цел сътрудничество:

 • Партньорства за сътрудничество
 • Малки партньорства

Партньорства за високи постижения:

 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение
 • Академия за учители „Еразъм+“
 • Действия „Еразмус Мундус“

Партньорства за иновации:

 • Алианси за иновации
 • Ориентирани към бъдещето проекти

Изграждане на капацитет във висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество:

Обединена европейска младеж

Действия по инициативата „Жан Моне“:

 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и дейности за младежко участие и DiscoverEU – действие за приобщаване.

Следните държави могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“(2):

 • 27-те държави членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,
 • трети държави, асоциирани към програмата:
 • членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 179 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 813,11 милиона EUR
 • Младеж: 288,13 милиона EUR
 • Спорт: 51,89 милиона EUR
 • „Жан Моне“: 25,8 милиона EUR

Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишната работна програма за „Еразъм+“ и нейните изменения по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1

 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Международна мобилност с участието на трети държави, които не са асоциирани към програмата: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Акредитации по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 19 октомври, 12:00 ч.
 • Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта: 19 октомври, 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 4 октомври, 12:00 ч.
 • DiscoverEU – действие за приобщаване: 4 октомври, 12:00 ч.
 • Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта: 20 септември, 17:00 ч.

Ключово действие 2

 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, внесени от европейски НПО: 23 март, 12:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, внесени от европейски НПО: 23 март, 17:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на младежта: 23 март, 17:00 ч.
 • Малки партньорства в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 23 март, 12:00 ч.
 • Малки партньорства в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 4 октомври, 12:00 ч.
 • Малки партньорства в областта на спорта: 23 март, 17:00 ч.
 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение: 7 септември, 17:00 ч.
 • Академия за учители „Еразъм+“: 7 септември, 17:00 ч.
 • Действия „Еразмус Мундус“: 16 февруари, 17:00 ч.
 • Алианси за иновации: 15 септември, 17:00 ч.
 • Ориентирани към бъдещето проекти: 15 март, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 17 февруари, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение: 31 март, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта: 7 април, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на спорта: 7 април, 17:00 ч.
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел: 23 март, 17:00 ч.

Ключово действие 3

 • Обединена европейска младеж: 22 март, 17:00 ч.
 • Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“: 1 март, 17:00 ч.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2022 г. – EAC/A09/2021 (447.05 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.