Вие сте тук

Покана за предложения за дейности за повишаване на осведомеността в областта на интелектуалната собственост

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
сряда, 19 Април, 2023 - 10:01
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 април е публикувана покана, че Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обявява покана за представяне на предложения за дейности за повишаване на осведомеността в областта на интелектуалната собственост.

Целта на поканата по отношение на направление А и Б е да се повиши осведомеността относно ползите от защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) и относно вредите, причинени от нарушаването на тези права. Подчертава се значението на ИС за младите европейци в подкрепа на творчеството, иновациите и предприемачеството. Тя има за цел да се увеличат знанията и да се ангажира приоритетната аудитория, за да бъде насърчено зачитането на правата на ИС, за да може в крайна сметка да се промени поведението на хората, като се намалят покупките им на фалшифицирани стоки и достъпът им до цифрово съдържание от незаконни източници.

По отношение на направление В поканата има за цел да повиши осведомеността сред МСП относно ползите от създаването, използването и защитата на правата на интелектуална собственост като част от стопанските дейности и стратегии. Тя има за цел да се увеличи броят на МСП, които се възползват от възможностите, предлагани от правата на интелектуална собственост, чрез изграждане на знания и умения, като същевременно стремежът е да се включат и влиятелни партньори. Като цяло основната цел е да се повиши осведомеността относно ползите от правата на интелектуална собственост за МСП.

Допустими кандидати

Допустимите кандидати трябва да бъдат публични или частни органи или частни субекти с нестопанска цел, регистрирани в една от 27-те държави-членки на ЕС, в продължение на повече от 2 години. Публичноправни субекти, които получават финансови средства или подкрепа от Службата по други мерки за финансиране, като програми за сътрудничество, поставящи си същите цели като тази покана, не са допустими (напр. национални и регионални служби по ИС или международни организации).

Пакетът с документи за кандидатстване е достъпен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 31 май 2023 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Кандидатите трябва да се уверят, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронния формуляр.

Предложенията, които не включват всички посочени приложения и които са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за дейности за повишаване на осведомеността в областта на интелектуалната собственост - GR/003/23 (PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.